PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Pro Kempa Camp

 Přečtěte si, za jakých podmínek pracujeme s Vašimi osobními údaji, které jsme od Vás získali v souvislosti s registrací na tréninkový kemp Jan Kempa., se sídlem IČ 88687643 (Kempa Camp nebo my). Údaje nám předáváte dobrovolně.

 (1)   Kdo bude s Vašimi osobními údaji pracovat

Kempa Camp rozhoduje o tom, proč a jak se s Vašimi osobními údaji pracuje a je tedy jejich správcem. Kempa Camp může předávat Vaše osobní údaje jiným společnostem, které poskytují služby za Kempa Camp (např. služby uživatelské podpory a servisní služby) a které s Vašimi osobními údaji pracují jako zpracovatelé. Kempa Camp může Vaše osobní údaje předat státním orgánům nebo třetím stranám, pokud má takovou zákonnou povinnost.

 (2)   Typy údajů, které zpracováváme

  • Kontaktní údaje – např. jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa

  • Informace o účasti na tréninkových kempech

  • Zpětná vazba

  • Údaje shromažďované při Vaší návštěvě našich webových stránek

 (3)   Proč osobní údaje zpracováváme (účel) a o jaké údaje se jedná

 (A)     Pracujeme s Vašimi osobními údaji tak, abychom mohli realizovat smlouvu mezi námi a Vámi a mohli Vám poskytovat smluvené služby. Právním titulem je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost a plnění našich právní povinností.

(B)     Pracujeme s Vašimi osobními údaji a informacemi o službách, které Vám poskytujeme, a to abychom chránili naše oprávněné zájmy – konkrétně k ochraně našeho majetku a zabezpečení služeb. Takové zpracování je naším oprávněný zájmem.

(C)     Pracujeme s Vašimi osobními údaji a informacemi o službách, které Vám poskytujeme, za účelem zasílání marketingových sdělení.

 (4)   Jak dlouho budeme s údaji pracovat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo ustanoveními jakékoliv příslušné smlouvy. Pokud není stanoven žádný právní požadavek, budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu nebo účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny.

 (5)  Kde budou Vaše osobní údaje zpracovány

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Někteří zpracovatelé mohou s údaji pracovat i v jiném státě EU.

 (6)   Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), od nás můžete požadovat (i) přístup k Vašim osobním údajům (tedy informacím o tom, s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), (ii) omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a (iii) jejich výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), (iv) dále můžete vznést námitku proti zpracování (pokud odmítnete zpracování založená na oprávněném zájmu, pak je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování) a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR – Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

 (7)   Zabezpečení Vašich osobních údajů

Kempa Camp provádí odpovídající technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 (8)   Aktualizace Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno. Případné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

 (9)   Jak nás můžete kontaktovat

Můžete nás kontaktovat na: [info@kempacamp.cz]

+420 731 152 432
+420 731 152 432